Austveg B
Perpetuating power: some reasons why reproductive health has stalled (pdf).
Reproductive Health Matters 2011; 19(38):26–34.

Austveg B, Sundby J
Reproduktiv helse  tusenårsmålet lengst fra oppnåelse.
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1907–9.

Bratland SZ
Uønskete hendelser  kan bekreftelsesfellen unngås?
Utposten 2011: 3; 20–21.

Braut GS
Målestokk eller rettesnor?
I: Deg til ære, oss til gavn. En antologi fra Kirkens bymisjon. Stavanger: Wigestrand, 2011: 49–53.

Braut GS
Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid.
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1872.

Braut GS
Legal requirements related to governance and health services.
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 129–138.

Braut GS, Holt J
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection – the infectious stigma of our time? (sammendrag).
Journal of Hospital Infection 2011; 77: 148–152.

Braut GS
Rettslege rammer for pasientar og helsepersonell.
I: Mæland JG, Haug K, Høyer G, Krokstad S, red. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 139–162.

Braut GS
The requirement to practice in accordance with sound professional standards.
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 139–149.

Braut GS, Fintland I
Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt. Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale.
Arkiv, samhälle och forskning 2011; 2: 22–32.

Furulund OKH, Langberg H, Wiik-Larsen E, Rustad D 
Bør en ikke-samtykkekompetent pasient få dialyse mot sin vilje?
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:144–7.

Furulund OKH, Schou P
Medisinsk feilbehandling – årsaker, forebygging og håndtering.
Indremedisineren 2011; 4: 8–10.

Johansen LT, Øian P
Barn som dør eller får alvorlig skade under fødselen.
Tidsskrift for den norske legeforening 2011; 131: 2465–2468.

Lindøe PH. Baram M, Braut GS 
Empowered agents or empowered agencies? Assessing the risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry.
I: Bérenguer, Grall & Guedes Soares (eds). Advances in Safety, Reliability and Risk Management. London: Taylor & Francis Group, 2012.

Løvland T
– Betre førebudd på terror [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Forsvarets forum 2011; 3: 27.

Molven O
Health personel - their rights and duties.
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 115–128.

Molven O
The guiding principles of health legislation.
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 47–56.

Molven O
The health and social services ombudsman (the patient ombudsman).
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 165–175.

Molven O
The patients' right to complain, handling complaints, and sanctions against healthcare providers.
I: Molven O, Ferkis J (eds.). Healthcare, welfare and law. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 150–164.

Myhre KI, Gunbjørud AB, Munkeby BH, Herfjord JK, Arianson H
Semi-quantitative risk analysis as a basis for supervision of specialized health services to frail elderly people (pdf).
Safety Science Monitor 2011; 15(3): 1–6.
(Artikkelen bygger på Internserien nr 15/2010: Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre  oppsummeringsrapport (pdf)).

Måseide PH, Lunde C
Tilsyn med helsetjenester i Afghanistan [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Journalen 2011; 1:14–15.

Njå O, Braut GS, Vastveit K Russell 
Evaluation of regional risk analyses in Norway.
I: Bérenguer, Grall & Guedes Soares (eds). Advances in Safety, Reliability and Risk Management. London: Taylor & Francis Group, 2012.

Njå O, Braut GS
Investigation of incidents in systems designed or developed on the basis of risk analysis.
Safety Science Monitor 2011; 15 (1): 1–12.

Njå O, Rake EL, Aanestad R, Braut GS.
Risk based thinking is more important than accurate risk modelling. A discussion of risk assessment tools as basis for two categories of decisions. 
I: Bérenguer, Grall & Guedes Soares (eds). Advances in Safety, Reliability and Risk Management. London: Taylor & Francis Group, 2012.

Refsum AL
Vi skal bygge en ny kultur for pasientsikkerhet [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Overlegen 2011; 2: 3–11.

Rudi HM
Ny varslingsplikt for spesialisthelsetjenesten og utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn (pdf).
Overlegen 2011; 2: 24–25.

Schou P
Når skal pasienten tas alvorlig?
Dagens medisin 14.2.2011.

Vastveit K. Russell, Njå O, Braut GS, Holte M Ruge
A discussion on expert judgments in national risk analyses.
I: Bérenguer, Grall & Guedes Soares (eds). Advances in Safety, Reliability and Risk Management. London: Taylor & Francis Group, 2012.

Gå til toppen