Austveg B
Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner [kronikk] (pdf).
Journalen 2012; 3:19.

Austveg B
Reproduktiv helse nesten 20 år etter Kairokonferansen – hva nå?
Kvinner sammen 2012; 15(2): 4–6.

Braut GS
Korleis ser legerolla ut i framtida?
Forum for yngre legers forening 2012; 1:27–28.

Braut GS
Legen som forvaltar av rettslege reglar [leder].
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132(14):1582.

Braut GS
Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon.
Kommunerevisoren 2012; 67(5): 4–7.

Braut GS, Grammeltvedt GA
Teieplikta  ei norm i grenseflata mellom legen, pasienten og samfunnet
Utposten 2012; 41(2): 24–26.

Braut GS, Rake EL, Aanestad R, Njå O
Risk images as basis for decisions related to provision of public services (sammendrag).
Risk Management 2012; 14(1): 60–76.

Engehaugen K, Noodt M.
Om kommunetopper som ikke vet nok om eldretilbudet (pdf).
Kommunal rapport 2012; 11: 17.

Fintland I, Braut GS 
Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 31–53.

Fokus på ernæringsstatus  et viktig ledd i helseforetakenes arbeid med pasientsikkerhet. 
Artikkel skrevet av Avdeling for planlagt tilsyn. Basert på Pingvinen nr 3/2012 Se lederartikkel og hovedoppslag. [gjengitt med tillatelse fra Pingvinen] 

Hagestuen PO, Aase S
Organisering og nytteverdi av obduksjon.
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:152–4.

Hamre AK
Fylkesmannen – kven, kva og kvifor? [kronikk].
Sogn avis 26.4.2012.

Haugland A
Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 170–187.

Hellebust CR, Braut GS
Regulated self-regulation or external control? Effects of different legislative approaches in the petroleum sector in Norway and Brazil (sammendrag).
SPE Econ & Mgmt 2012; 4(2): 115–118.

Hjeltnes B, Braut GS
Helsetjenesten mangler dirigenter  [kronikk].
Aftenposten (morgenutgaven) 20.4.2012.

Høyland S, Braut GS
Bevissthet om svikt og læring i helsevesenet – ja takk, begge deler!  [kronikk] (pdf).
Bergens tidende 12.7.2012.

Larsen B-I, Braut GS 
113 fungerer [debatt].
Aftenposten (morgenutgaven) 30.8.2012.

Molven O, Næss H-P
Pasientene oppnår ikke rett til helsehjelp [debatt].
Dagens medisin 2012: 1.

Njå O, Braut GS, Vika OE
Bending the Rules in the Commercial Goods Road Transport Sector.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 48: 2336–2350.

Kringen J, Lindøe PH, Braut GS (red.)
Innledning.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 11–28.

Lodden P, Askjer R, Lie S
Statlig tilsyn med kommunene - rammer og illustrasjoner fra Vestfold.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 235–251.

Molven O, Grammeltvedt GA
Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17.
Arbeidsrett 2012; 3/4: 91–120.

Molven O, Svenningsen C  
Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp.
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:316–20.

Skjær W, Noodt M
Eldres ernæringsbehov  et felles mål [kronikk] 
Sykepleien 2012; 100(12): 78–79.

Stensland P
Lokalmedisinske tenester.
Ytre Sogn 3.7.2012.

Terland, A
Salme ved livets slutt?
Fontene 2012; 3: 50–53.

Wangen AE
Helsetenester i endring [kronikk].
Firda 16.5.2012.

Gå til toppen