2016

Andresen JF
Tilsyn og tillit – to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit. (pdf)
Agoraseminaret 2016 - «Ansvar noe for noe for deg?» Quality Hotell Leangkollen, 24. november. [foredrag]

Andresen JF
Tilsyn og vidsyn. Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd? «Oppvekst – en risikosport». (pdf)
Tariffkonferanse NPF Holmen fjordhotell 20. september 2016. [foredrag]

Bogetun G
Bedre tilsyn av helse- og omsorgstjenestene med aktiv brukerinvolvering. Intervju med Bente Kristin Smedbråten, seniorrådgiver i Helsetilsynet.
SOR-rapport 2016; 2: 16-19.

Bogetun G
Brukerinvolvering - brukermedvirkning for alle!  Refleksjoner om samiske tjenestemottakeres mulighet for brukermedvirkning.
SOR-rapport 2016; 2: 2-15.

Braut GS
Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting – Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning.
I: Førde R, Kjelland M, Stridbeck U [red]. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse, 70 år. Oslo: Gyldendal juridisk, 2016: 101-114.

Braut B, Smedbråten BK, Andresen JF
Varsling til beste for pasienten og helsevesenet.
Tidsskrift for den norske legeforening 2016: 11: 986

Fintland I, Braut GS
"... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" – fortellinger fra et skolehjem. (pdf)
Socialmedisinsk tidskrift 2016; 2: 199–206. 

Hanger MR
Pliktbrudd. Store forskjeller mellom fylkene. [intervju med Ragnar Hermstad]
Dagens medisin 2016; 6: 4–5.

Hermstad R
Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. (pdf) 
Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet». Universitetet i Oslo 15. februar 2016. [foredrag]

Hernæs N
Å hjelpe er ikke et valg. Det er en plikt [intervju med Olav Molven].
Sykepleien 20. juni 2016.

Johansen LT
Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet?. (pdf) 
PerinataldagHelse Sør-Øst 14. april 2016. [foredrag]

Lavik MH, Braut GS
Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.
Omsorg 2016; 1: 15–19.
[gjengitt med tillatelse fra Omsorg]

Markussen M, Hegvold IK, Stav SR, Engtrø F
Tryggere utskriving av pasienter fra sykehus. [kronikk]
Adressa.no 24. februar 2016.

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Braut GS, Søreide E
Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: a qualitative study.
BMJ Open 2016;6:e010671.doi:10.1136/bmjopen-2015-010671.

Mørland H
Samfunnsmedisin som legespesialitet.
Michael 2016; 2: 142–145.  

Næss HP 
Alvorlige trokarskader. Alvorlige skader på store abdominalkar ved bruk av trokar varslet til Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn. (pdf)
Kirurgisk høstmøte, Oslo, 27. oktober 2016 [foredrag]
En av de tre sakene Statens helsetilsyn har behandlet etter varsel om alvorlig hendelse: Skade under gynekologisk laparoskopisk undersøkelse – manglende opplæring og feil bruk av nytt utstyr, publisert 2016.  

Pedersen JR, Østvold K
Fylkesmann: – Tviler på om tilsynet med barnevernet er godt nok. [intervju med fylkesmann Bård Pedersen og Jan Fredrik Andresen]
NRK Troms 15. april 2016.

Renland A
Profesjonsetikk og rolleblandinger. [intervju med Heidi Merete Rudi]
Rus og samfunn 2016; 3: 36-37.
[elektronisk tilgjengelig i Idunn.no, for abonnenter]  

Smedbråten BK
«Do unto others as you would have them do to you» - lessons learned in Norway. User involvement in supervision. (pdf)
EPSO Conference in Stockholm September 29th 2016. [foredrag]

Sparby LE, Olsvold N, Bogetun G, Obstfelder A 
'Prescribing' coercive healthcare: documentary accounts of coercive healthcare decisions regarding persons with intellectual disabilities (sammendrag).
Disability & Society 2016; 31(10): 1333–1352.

Stene E
Er barn og unge uten rettssikkerhet?
VG pluss 9. mars 2016. 

Aase S
Styrk tilsynet med helsevesenet i fylkene. [kronikk]
VG 14. februar 2016: 34-35.
[elektronisk tilgjengelig i VG pluss, for abonnenter] 

Gå til toppen