2010 2009 2008 2007 2006

2010

Austveg B
Innvandrerkvinner og reproduktiv helse.
I: Kumar BN og Viken B (red.). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 249–263.

Austveg B, Gerhardsen M
Morsdagen – for global solidaritet
Stavanger aftenblad 12.2 2010.

Austveg B, Christensen M
Mødrehelseinitiativet: et globalt perspektiv (pdf).
Internasjonal politikk 2010; 68 (1): 63–87.

Austveg B
Vanlige misforståelser om mødredødelighet.
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1596.

Braut GS, Holmboe J.
Den norske helsetjenesten – struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv.
I: Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet. Aase, K (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 30–43.

Braut GS, Vist J jr.
Faglig forsvarlighet – garanti og grense.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 58–64

Braut GS
Heilskaplege tenester – nytt fagfelt, men ikkje nytt fenomen
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 41–45.

Braut GS, Njå O
Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?
Sunnmørsposten 26.2.2010.

Braut GS, Njå O
Learning from accidents (incidents): theoretical perspectives on investigation reports as educational tools.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 9–15.

Braut GS, Grammeltvedt GA, Rognum TO
Plikter og rettigheter ved ytelse av helsehjelp.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 61–73.

Braut GS, Lindøe PH
Risk regulation in the North Sea: a common law perspective on Norwegian legislation (pdf).
Safety Science Monitor 2010; 14 (1): 1–9.

Dolonen KA
Hvem melder, og hva meldes? [intervju med Linda Grytten].
Sykepleien 3.9.2010.

Fagrevisorer i tilsyn lærerikt og nyttig! [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 1: 10.

Grønset E
Gransker legen og organiseringen [intervju med Gorm Grammeltvedt] (pdf).
Tidsskrift for jordmødre 2010; 2: 12.

Hansen G
Dokumentleseren [intervju med Brita Hermundstad] (pdf).
Bioingenøren 2010; 3: 27.

Hanssen LE
Unøyaktigheter i Dagbladet om tilsyn med tjenester til eldre.
Kommentar fra direktør Lars E. Hanssen til leder i Dagbladet, 3. november 2010.

Hanssen LE, Braut GS
Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere – erfaringer fra tilsyn (pdf).
I: Bramness JG. Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Oslo: SERAF, 2010.

Henvisninger – en gjenganger ved tilsyn [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 9:

Lindøe PH, Braut GS
Risk regulation in the Norwegian petroleum industry: robustness andchanging methods of operation.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 2247–2253.

Molven, O
Tilsynsmyndighetens bruk av sanksjoner ved melding om pasientskader.
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130 (3): 266–9.

Nygaard M
Sykepleie ved transfusjonsbehandling.
I: Klinisk sykepleie. Hallbjørg Almås ... [et al] (red.). Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 409–429.

Pedersen OP
For dårleg styring av helsetenestene [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Kommunal rapport 2010; 9: 16.

Rognum TO, Braut GS
Andre lover som regulerer medisinsk virksomhet og forskning.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 98–102.

Schou P
Tier om pasientrettigheter.
Dagbladet 30.9.2010.

Straume K, Shaw MPD
Effective physician retention strategies in Norway’s northernmost county.
Bull World Health Organ 2010;88:390–394.

Straume K, Shaw MPD
Internship at the ends of the earth - a way to recruite physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Straume K, Søndenå MS, Prydz P
Postgraduate training at the ends of the earth - a way to retain physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Suphammer T
Tannhelsetjenestens tilbud til prioriterte grupper: kan bli enda bedre [intervju med Linda Grytten] (pdf).
Munnpleien 2010; 1: 16.

Swensen E
Sin brors vokter [intervju med Geir Sverre Braut].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130:2504–5.

Torgauten TI, Vist J, jr.
Taushetsplikt.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 66–76.

Vaagan M
Rettferdighetens vokter [intervju med Lars E Hanssen] (pdf).
Prolar-nytt 2010; 1: 6–8.

Wigum H.
Når autorisert helsepersonell gir alternativ behandling (pdf).
Fysioterapeuten 2010; 6: 36–37.

2009

Austveg B, Nordtvedt L
Livsviktig kunnskap. Klinikken Sex og samfunn viderefører en arv vi må ta vare på [kronikk] (pdf).
Klassekampen 18.3.2009.

Austveg B
Norsk støtte til helsesektoren i Tanzania [kronikk].
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2397–400.

Bjørke G, Braut GS
To karrierevegar – jamstilte, men ulike (pdf).
Uniped 2009; 32 (4): 40–50.

Bratland SZ, Bondevik GT
Når legehjelpen haster [kronikk] (pdf).
Bergens tidende 2.5.2009.

Braut GS
Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd? (pdf).
Omsorg 2009; 3: 45–48.

Braut GS
Statens helsetilsyn og den alternative behandlaren.
I: Norheim AJ. Komplementær og alternativ medisin : en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009: 78–85.

Braut GS
Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
Sår 2009; 17(1): 24–26.

Grude P, Aadland A
Nye tvangsregler i pasientrettighetsloven (pdf).
Psykoppnytt 2009; 16(1): 22–25.

Molven O
Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming (pdf).
Lov og rett 2009;48(1):3–26.

To-årig DPS-tilsyn går mot slutten [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2009; 19: 1970.

Winther RB, Bramness JG
Legemiddelshopping av vanedannende medikamenter i Norge.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:517–20.

2008

Arianson H, Elvbakken K, Malterud K
Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner?
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1179–81.

Braut GS
Fagleg forsvarleg verksemd handlar om gode prosessar.
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2223.

Braut GS
Medisinen i møte med samfunn og menneske.
I: Larsen Ø et al. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2008: 40–57.

Braut GS
Må forplikte seg på verdier (pdf).
Engasjert for mennesket: informasjonsblad [Diakonhjemmet] 2008; 2:3.

Braut GS
Ombod for tenestemottakaren – og for befolkninga? (pdf).
Årsmelding, Pasientombudet i Oslo; 2007: 5.

Braut GS, Hanssen LE
Tilsyn og kontroll med helsetenesta.
I: Larsen Ø. Samfunnsmedisin: Oslo: Gyldendal akademisk, 2008: 581–592.

Braut GS
Å melde er en dyd men mister du dyden når du melder? (pdf).
Stetoskopet : internmagasin for medarbeiderne i Sykehuset Østfold 2008; 5: 16.

Dolonen KA
Liten fare for å bli tatt. Falne engler [intervju med Aud Nordal] (pdf).
Sykepleien 2008; 96 (14): 26–28.

Ettung, G
Helsevokteren [intervju med helsedirektør Lars E. Hanssen] (pdf).
Arbeidsmiljø 2008; 1: 12–13.

Grammeltvedt, G
Rusmiddelmisbrukernes og pårørendes rettslige stilling (pdf).
Medisinsk informasjon 2008; 3: 28–30.

Lunde, S
Fylkeslege og småbruker [intervju med Bergljot Vinjar].
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1304–5.

Hanssen, LE
Rettssikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn. Fra evalueringskonferansen kap 4A - en faglig revolusjon, Oslo 2. og 3. juni 2008.
SOR-rapport 2008; 54 (5): 10–14.

Rønneberg, U, Walby, FA
Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern.
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 180–3.

Schou, P
Kø, krise og kostnadskutt.
Aftenposten (morgenutgaven) 10.4.2008.

Solberg, A
Fritt sykehusvalg – kjekt å ha? [Kronikk].
Dagbladet 7.1.2008.

Tveito, M
En tålmodig helsediplomat intervjuet: Tharald Hetland.
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2352–2353.

Øgar, P
Vi får det ikke til.
Aftenposten (morgenutgaven) 5.1.2008.

2007

Borgli, AB
Om tannlegers informasjonsplikt.
Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 686.

Braut, GS, Vist, J
Trusfridom i møte med profesjonelle hjelpere [Kronikk] (hele bladet, pdf).
Fontene 2007; 9: 32–33.

Bratland, SZ, Ødegaard, S
Ultralydundersøkelse noe for allmennpraksis?
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1923.

Brandstorp, H
Om tilsyn og legevakt [intervju med Geir Sverre Braut] (pdf).
Utposten 2007;1:3–7.

Gunbjørud, AB
Klagesaker – pest, plage eller inspirasjonskilde?
Michael 2007;4:116–23.

Hagestad, K
Historia om fylkeslegen – ei soge i fem akter.
Michael 2007;4: 111115.

Hagestad, K
Internkontroll i allmennpraksis.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2216.

Hamre, B, Rykkje, KB
En inspirerende samtale med ass. direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut (pdf).
Helsesøstre 2007;1:6–8.

Hanssen, LE, Braut, GS
Tilsyn med risikoperspektiv.
Michael 2007;4:104–110.

Johansen, BK, Braut, B., Schou, P
Uheldige hendelser på fødeavdelinger.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2670–2.

Malterud, K, Taksdal, A
Shared spaces for reflection: approaching medically unexplained disorders.
Junctures 2007; 9: 27–38.

2006

Austveg, B
Kvinnehelse i et internasjonalt perspektiv.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2006; 2: 17–8.

Bratland, SZ, Grammeltvedt, GA
Hyperglykemi og uforsvarlig legevirksomhet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 199-–01.

Bratland, SZ, Hunskår, S
Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166–9.

Braut, GS
Det du ikkje torer å snakke med kollegaen din om, er truleg ikkje profesjonelt! (pdf).
I: Utposten 2006;7/8:10–13.

Braut, GS, Grammeltvedt, GA
God praksis og faglig forsvarlighet to sider av samme sak (pdf).
I: Optikeren 2006;4:26–28.

Braut, B
STAN – avansert elektronisk fosterovervåkning – falsk trygghet?
HMT 2006; 2: 12–16.

Fonn, M
Du skal melde feil [uttalelse fra Lars E. Hanssen].
Siste del av artikkelen "Hva om jeg regner feil?"
Sykepleien 2006;1:20 (ikke fulltekst).

Hoddevik, GH, Høiby, EA, Hoddevik, GM
Forsvarlig håndtering av infeksjoner.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 345–7.

Holmboe, J, Bratland, SZ, Molven, O
Tilsynssaker mot allmennleger en rettelse.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1769–70.

Johansen, JA, Cordt-Hansen, K
Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern (pdf).
Tidsskrift for Norsk psykologforening 2006; 43: 714–718.

Johansen, JA, Cordt-Hansen, K
Privatisering og seksualisering av behandlingsrelasjonen (pdf).
Tidsskrift for Norsk psykologforening 2006 ; 43(4): 347–352.

Molven , O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 943–6.

Molven, O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 643–4.

Molven, O, Holmboe, J
O. Molven & J. Holmboe svarer [På artikkelen "God praksis - hva er det?" av Helge Oftebro, Jahn-Olaf Olsen, Even Tjørve].
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1357.

Molven, O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Vilkårene for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 800–1.

Terland, A
Yrkesutøvelse i hjemmebaserte tjenester – kvalitetsmessige forhold og utfordringer.
I: Vernepleier – utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. Horndalen, B, Torp, TR (red). Oslo: Høgskolen i Akershus, 2006: 26–44.

Tveito, K.
Et fargerikt fyrtårn intervjuet: Svein-Erik Ekeid.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3150–1.

Varga, M, Magnusson, A, Flekkoy, K, Rønneberg, U, Opjordsmoen, S.
Insight, symptoms and neurocognition in bipolar I patients. [sammendrag].
J Affect Disord. 2006 Mar;91(1):1–9.

Gå til toppen