Barneverntjenester

Sosiale tjenester

Helse- og omsorgstjenester

Andre lover

Opphevede lover

Se også

Eksterne lenker

Barneverntjenester

Barnekonvensjonen (i menneskerettsloven) / Les hele loven på Lovdata

Barnelova  / Les hele loven på Lovdata

Barnevernloven  / Les hele loven på Lovdata  

Sosiale tjenester

Sosialtjenesteloven  / Les hele loven på Lovdata 

Helse- og omsorgstjenester

Abortloven / Les hele loven på Lovdata

Alternativ behandlingsloven / Les hele loven på Lovdata

Apotekloven / Les hele loven på Lovdata

Behandlingsbiobankloven / Les hele loven på Lovdata

Bioteknologiloven / Les hele loven på Lovdata

Folkehelseloven / Les hele loven på Lovdata

Genteknologiloven / Les hele loven på Lovdata

Helse- og omsorgstjenesteloven / Les hele loven på Lovdata

Helseberedskapsloven / Les hele loven på Lovdata

Helseforetaksloven / Les hele loven på  Lovdata

Helseforskningsloven / Les hele loven på Lovdata

Helsepersonelloven / Les hele loven på Lovdata

Helseregisterloven / Les hele loven på Lovdata

Helsetilsynsloven / Les hele loven på Lovdata

Krisesenterlova / Les hele loven på Lovdata

Legemiddelloven / Les hele loven på Lovdata

Lov om medisinsk utstyr / Les hele loven på Lovdata

Lov om rituell omskjæring av gutter / Les hele loven på Lovdata

Obduksjonslova  / les hele loven på Lovdata

Pasientjournalloven / Les hele loven på Lovdata

Pasient- og brukerrettighetsloven / Les hele loven på Lovdata

Pasientskadeloven / Les hele loven på Lovdata

Psykisk helsevernloven / Les hele loven på  Lovdata

Smittevernloven / Les hele loven på  Lovdata

Spesialisthelsetjenesteloven / Les hele loven på Lovdata

Sprøyteromsloven / Les hele loven på Lovdata

Steriliseringsloven / Les hele loven på Lovdata

Strålevernloven / Les hele loven på Lovdata

Tannhelsetjenesteloven / Les hele loven på Lovdata

Tobakksskadeloven / Les hele loven på Lovdata

Transplantasjonslova / Les hele loven på Lovdata

Andre lover

Adopsjonsloven / Les hele loven på Lovdata

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-Loven) / Les hele loven på Lovdata 

Barnehageloven / Les hele loven på Lovdata 

Dekningsloven / Les hele loven på Lovdata

Eldrerådslova / Les hele loven på Lovdata

Familievernkontorloven / Les hele loven på Lovdata

Folketrygdloven / Les hele loven på Lovdata

Foreldelsesloven  / Les hele loven på Lovdata

Forskningsetikkloven / Les hele loven på Lovdata

Forvaltningsloven / Les hele loven på Lovdata

Gjeldsordningsloven / Les hele loven på Lovdata

Husleieloven / Les hele loven på Lovdata

Introduksjonsloven / Les hele loven på Lovdata

Kommuneloven / Les hele loven på Lovdata

Konfliktrådloven / Les hele loven på Lovdata

Lov om utlevering mellom nordiske land / Les hele loven på Lovdata

Matloven / Les hele loven på Lovdata

Offentleglova / Les hele loven på Lovdata

Opplæringslova / Les hele loven på Lovdata

Personopplysningsloven / Les hele loven på Lovdata

Produktansvarsloven / Les hele loven på Lovdata

Sivilbeskyttelsesloven / Les hele loven på Lovdata

Sivilombudsmannsloven / Les hele loven på Lovdata

Skadeserstatningsloven / Les hele loven på Lovdata

Vergemålsloven / Les hele loven på  Lovdata

Opphevede lover

Sosialtjenesteloven av 1991

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen