Barnekonvensjonen (i menneskerettsloven) (Lovdata)
Lov av 1999-05-21 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

FNs konvensjon for barns rettigheter av 20. november 1989 er inkorporert i norsk rett ved menneskerettsloven § 2 nr. 4, jf. vedlegg 7 (engelsk tekst) og vedlegg 8 (norsk tekst)

Gå til toppen