Bioteknologiloven (Lovdata)
Lov av 2003-12-05 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Se også rundskriv I-8/2007 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) – assistert befruktning – utlevering av befruktede egg.
Se også Rundskriv IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet.

Gå til toppen