Folkehelseloven (Lovdata)
Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Se også I-6/2011 Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med merknader til de enkelte bestemmelsene.
Se også God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Veileder til folkehelseloven og forskrift. IS-2110/2013 

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen