Helseregisterloven (Lovdata)
Lov av  2014-06-20 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Se også Lovforarbeider.

Se også forarbeider til den gamle helseregisterloven (opphevet fra 2015)

Se også Veiledende merknader til helseregisterloven § 13.

Se også rundskriv I-8/2005 Om pseudonome helseregistre.

Gå til toppen