Psykisk helsevernloven (Lovdata)
Lov av 1999-07-02 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Se også IS-2229 Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4.

Se også IS-9/2012 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften. Rundskriv til loven og forskriften erstatter rundskriv I-10/2001. Se også I-4/2013 Endringer i Psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom.

Se også Helsedirektoratet – Psykisk helsevernloven.

Se også Lovforarbeider.

Gå til toppen