Spesialisthelsetjenesteloven (Lovdata)
Lov av 1999-07-02 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Merknader til loven er publisert i rundskriv IS-5/2013.
Se også I-2/2013 Lederansvaret i sykehus. Erstatter rundskriv I-9/2002. 

Se også Lovforarbeider.

Gå til toppen