Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder de aller fleste tjenestene som før var hjemlet i sosialtjenesteloven.

Noen oppgaver ble tatt ut av sosialtjenesteloven fra 2010, da lov om sosiale tjenester i Nav trådte i kraft. Det gjelder opplysning, råd og veiledning, midlertidig botilbud, bolig til vanskeligstilte, økonomisk stønad til livsopphold og kvalifiseringsprogram.

Loven slik den lød da den ble opphevet er tilgjengelig i Lovdatas betalingstjeneste.

Helsetilsynet vil la forarbeider til endringer i sosialtjenesteloven ligge noen år. Dette er en oversikt med lenker til lovforslag, NOU-er, Stortingets behandling m.m. Lovprosessene her kan være relevante fortsatt en tid. 

En stor samleforskrift heter fremdeles forskrift til lov om sosiale tjenester m.v, selv om den nå er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. De temaene som sosialtjenesteloven omhandlet er også dekket under Rundskriv og Tolkningsuttalelser.

Rettigheter og klagemuligheter, som nå er hjemlet i sosialtjenesteloven og pasient- og brukerettighetsloven, er omtalt under Rettigheter og klager.

Lenker

Lov om sosiale tjenester
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Regelverk sosiale tjenester – oversikt (meny)
Rettigheter og klager (meny)

Gå til toppen