F-7/2016
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Se også rundskriv F-9/2007  Krav om politiattest for helsefagutdanninger.

H-2143/2014
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren

Q-16/2013
Forebyggende innsats for barn og unge

H-2/2012
Iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv.

H-3/2007
Nytt kapittel 10 A i kommuneloven - statlig tilsyn med kommunesektoren. Se også Endringer i lovgivningen for tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester. Brev fra Helsetilsynet til Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket 3.4.2007.

Q-28/2006
Gjeldsordningsloven § 1-3 annet ledd – skyldnerens egeninnsats overfor kreditorene, noen presiseringer og anbefalinger

H-03/2000  
Kommunelova - tolkingar frå departementet (Se Kommunepolitikarane sin innsynsrett og reglar om teieplikt, Sak 98/6268 kommunelova § 40 nr. 5 )

H-2103/1998  
Retningslinjer for statlig klagebehandling – forvaltningsloven § 34

Gå til toppen