informasjon medvirkning illustrasjon

Din nærmeste pårørende skal få informasjon om din helsetilstand og helsehjelpen dersom du samtykker til det. Uansett om du gir samtykke, kan helsepersonellet når de mener forholdene tilsier det, bestemme at nærmeste pårørende skal få informasjon. Helt unntaksvis kan informasjon også gis selv om du aktivt motsetter deg det. Nærmeste pårørende har rett til å medvirke sammen med deg dersom du ikke har samtykkekompetanse.

Dersom du dør som følge av skade eller alvorlig komplikasjon, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, har din nærmeste pårørende rett til informasjon om det som er skjedd. Likeså skal denne få informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning, om muligheten til å klage til tilsynsmyndigheten og muligheten for hjelp fra Pasient- og brukerombudet.

Nærmeste pårørende som ikke har fått informasjon som omtalt, har rett til å klage på det.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen