informasjon medvirkning illustrasjon

Dersom du samtykker til det, skal dine nærmeste pårørende ha tilgang til opplysninger i journalen om deg om helsetilstanden din og om helsehjelpen du blir gitt. Uavhengig av samtykke fra deg kan nærmeste pårørende gis innsyn dersom helsepersonell mener forholdene tilsier det. Dersom du motsetter deg at nærmeste pårørende får journalopplysninger, kan de bare helt unntaksvis gis det.

Dersom du dør som følge skade eller komplikasjon, og dette er uventet i forhold til påregnelig risiko, har nærmeste pårørende rett til innsyn i og kopi av journalen. Det gjelder så langt taushetsplikten ikke er til hinder for det. Taushetsplikten vil sjelden være til hinder.

Dersom du som nærmeste pårørende ikke har fått tilgang til journalen eller journalkopi, har du rett til å klage på avgjørelsen. Likeså kan du som pasient klage på en beslutning om at pårørende skal få innsyn.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen