informasjon medvirkning illustrasjon

Dersom opplysninger i journalen er feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige, har du rett til å få dem rettet. Det skal da føres en datert rettelse. I visse tilfelle kan du også få opplysningene slettet dersom de er feilaktige eller misvisende og de føles belastende for deg. Det samme gjelder dersom opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Hvis du har bedt om å få opplysninger rettet eller slettet og helsetjenesten ikke vil gjøre det, kan du klage på avgjørelsen. Du kan også klage på ikke blitt informert om din klagerett.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen