spesialisthelsetjenester

Overfor personer som er under tvungent psykisk helsevern, er det tillatt å bruke tvang i behandlingen, herunder ved bruk av legemidler og i form av ernæring. Det er et tilleggsvilkår at pasienten som hovedregel må mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. Foruten at bestemte vilkår må være oppfylt for å bruke tvang i behandlingen, skal beslutningene om tvangsbruk følge bestemt framgangsmåte. Den som blir utsatt for tvang, kan påklage avgjørelsen. Nærmeste pårørende kan også klage på tvangsbruken.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen