Årsrapporter for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Årsrapportene fra og med 2009 omfatter tilsyn med helseforskning, og fra 2010 barnevern og helsetjenester til personell i Forsvarets utenlandsoperasjoner.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding.

Årsrapportene utgis bare elektronisk (pdf-format) for utskrift fra nettet:

2014 | 2013 | 2012  2011 | 20102009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 

Eldre årsrapporter er fjernet fra nettstedet men kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen. 

 

Meldesentralen

Statens helsetilsyn ga ut egne årsrapporter for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 frem til ordningen opphørte 1. juli 2012.  Se menyen Meldeordning

Årsrapporter for fylkesmennene

Fylkesmennene avgir årsrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt i kapitlene for Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Samleside med årsrapporter hos fylkesmannen.no

Gå til toppen