Se også:

Lov om sosiale tjenester i Nav rundskriv
Hovedrundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav med merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter.25.06.2012. Rundskriuvet endres jevnlig.

Innholdet har følgende rekkefølge:

  • loven og rundskrivene knyttet direkte til bestemmelser i loven
  • forskriftene, de nyeste først, med dertil hørende rundskriv. Disse rundskrivene ligger i samme kronologi og er ikke sortert etter utgiver. Utgiver og serienummer fremgår likevel av innførselen
  • andre veiledninger og rundskriv f.eks relevante rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet
  • bestemmelser i andre lover og forskrifter som omhandler sosialtjenesten.

Søk etter ord i menyen gjøres best ved Ctrl+F.

Loven

Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov av 2011-06-24 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Delvis ikraftsetting av loven
Helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft 1. januar 2012 med disse unntakene:

  • § 3-5 tredje ledd om kommunens plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp – tidspunkt for ikrafttredelse ikke bestemt
  • endringene i pasientskadeloven § 1 første ledd bokstav a om lovens virkeområde i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – tidspunkt for ikrafttredelse ikke bestemt

Se også Lovforarbeider helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter til sosialtjenesteloven med rundskriv og veiledninger

Sentrale forskrifter til Helse- og omsorgstjenesteloven fra Lovdata - hjemmelsregister
Sortert etter hvilken paragraf i loven forskriften er hjemlet i.

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift av 2011-12-16 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Erstatter forskrift om Individuell plan. Se også Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om helse- og omsorgsinstitusjon
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan
I-3/2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 1.10.2015. Erstatter veileder IS-1253 Individuell plan

Endringer i lov om sosiale tjenester: lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen
U-13/2003 fra Sosialdepartementet. 19.12.2003. Omhandler § 4-3a i sosialtjenesteloven

Sprøyteromsforskriften
Forskrift av 2004-12-17 nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift av 2003-06-27 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 

Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
U-7/2003 fra Sosialdepartementet

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 
Veileder IS-1201 fra Sosial- og helsedirektoratet

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
I-13/2007 Se kommentar til dette rundskrivet i U-7/2003.

Internkontrollforskrift for sosial- og helsetjenesten
Forskrift av 2002-12-20 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf)

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten  Hvordan holde orden i eget hus
Veileder IS-1183 fra Helsedirektoratet

Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester 
I-4/2001 fra Sosial- og helsedepartementet

Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon og utgiftstak for vederlag for sosiale tjenester 
I-4/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 
Rundskriv I-47/1998 med merknader til forskriften fra Sosial- og helsedepartementet

Forskrift til sosialtjenesteloven
Forskrift av 1992-12-04 nr 915 til lov om sosiale tjenester m.v.

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endring av forskrift om beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere
I-7/2000 fra Sosial- og helsedepartementet 

Forskrift om klage på utskrivingsvedtak
Forskrift av 1992-09-25 nr 778 om klage og omgjøring av vedtak om utskriving fra institusjoner og privatpleie for psykisk utviklingshemmede m.m.

Forskrift om nedlagte institusjoner i drift
Midlertidig forskrift av 1990-12-03 nr 1122 for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991

Rundskriv og veiledere til sosialtjenesteloven

A-1/2015

Rundskriv A-1/2015 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016

2010

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet 
Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet. IS-1701. Retningslinjen erstatter de rundskriv og veiledere som til nå har regulert tilbudet

IS-5/2010
Barn som pårørende. 

2007

Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud
I-5/2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet

2006

Presisering av regelverk for egenbetaling av sosiale tjenester
I-6/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: – mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn – misbruk av rusmidler under graviditet
IS-17/2006  fra Helsedirektoratet. Erstatter Rundskriv IS-8/2004 

Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor insatte og domfelte rusmiddelavhengige
G-8/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen
I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet
Se også I-20/2000.

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn
Helse- og omsorgsdepartementet delegerer myndighet til Statens helsetilsyn i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005

2004

Brev fra Kommunal og Regionaldepartementet til alle landets kommuner
Bortfall av botilbud i asylmottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden

Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan
I-3/2004 fra Helsedepartementet. Omhandler bl.a. § 3-2 og § 4-3a i sosialtjenesteloven

Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen
U-1/2004 fra Sosialdepartementet. 27.01.2004. Omhandler bl.a. §§ 6-1, 6-2 og 7-6a i sosialtjenesteloven. Se også vedlegg til U-1/2004  endringer i sosialtjenesteloven, helseforetaksloven og spesialisthelsetjenesteloven som følge av Rusreformen. Se også rundskriv I-35/2000, I-33/2001 og I-5/2003

2003

Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
U-14/2003. Se IS-10/2015  Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Endringer i lov om sosiale tjenester: lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen
U-13/2003 fra Sosialdepartementet. Omhandler § 4-3a i sosialtjenesteloven

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester
U-11/2003 fra Sosialdepartementet

2002

Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv. Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten
U-14/2002 fra Sosialdepartementet

2001

Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk
I-36/2001 fra Sosial- og helsedepartementet Omhandler bl.a. § 7-1 i sosialtjenesteloven

Tilsyn - rusmiddelmisbrukere innlagt i institusjon som reguleres av annen lov enn sosialtjenesteloven
I-9/2001 fra Sosial- og helsedepartementet. Erstatter Rundskriv I-1/93 del IV punkt 7.9.2.2 avsnitt 2 og del V merknader til § 3-1 Virkeområde avsnitt 3

2000

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a og 6-3
Veileder I-0965 fra Sosial og helsedepartementet

Brukerstyrt personlig assistanse
I-20/2000 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl. a. §§ 4-3 og 4-3 i sosialtjenesteloven. Se også rundskriv I-15/2005

Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v.
I-11/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

Rundskriv til endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere
I-7/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

1999

Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner
I-43/1999 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. § 10-1 i sosialtjenesteloven

1998 og tidligere

Rundskriv til endringer i Sosialtjenesteloven – tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke
I-52/1998 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. §§ 6-2 og 6-2a i sosialtjenesteloven

Retningslinjer for omsorgslønn
I-42/1998 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. §§ 4-2 og 4-3 i sosialtjenesteloven. Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m.v. 

Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. I-41/98. Vær obs på at sosialtjenestelovens kap 6A nå er erstattet av 4A. Se også U-14/2003 Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere
I-46/1995 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet. Rundskrivet omhandler reglene om taushetsplikt, herunder henvisning til annet forvaltningsorgan, og bestemmelser i sosialtjenesteloven og barnevernloven som har betydning for eventuelle tiltak overfor gravide misbrukere

Rundskriv angående fristberegning for vedtak om bruk av tvang overfor rusmisbrukere og klageadgang over midlertidige vedtak
I-28/1995 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler § 6-2a i sosialtjenesteloven

Høve til å halde gravide rusmiddelmisbrukarar tilbake i institusjon
I-29/1995 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler § 6-2a i sosialtjenesteloven

Veileder for saksbehandlingen av sosiale tjenester. Lov om sosiale tjenester m.v.
Veileder fra Sosialdepartementet I-0719. August 1993. Denne filen er skannet av Helsetilsynet. Vær oppmerksom på at deler av den kan være uaktuell pga av seinere endringer i loven og nye veiledere

Andre veiledere og rundskriv

Vær oppmerksom på at veiledninger også finnes i menyene ovenfor i dokumentet

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
I-6/2009

Nytt kapittel 10 A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren
H-3/2007 fra Kommunal og regionaldepartemntet. 

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
Veileder IS-1332/2005 fra Sosial- og helsedirektoratet

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Brosjyre Q-1094 fra Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten
Rundskriv Q-24/2005 fra Barne- og familiedepartementet

Adgang for kommunene til å kreve fremlagt politiattest ved tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige – endring av strafferegistreringsforskriften
Rundskriv U-6/2003 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk
Rundskriv I-36/2001 fra Helse og omsorgsdepartementet

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien
Veileder Q-1088 fra Barne- og familiedepartementet. Omtaler bl.a regelverk i forbindelse med opplysningsplikten til barnevernet , taushetpliktbestemmelser, plikten til å anmelde eller på annen måte avverge vold mot barn i familien og adgangen til å anmelde eller gi opplysninger til politiet

Bestemmelser i andre lover og forskrifter 

der det gis adgang til eller plikt til å samarbeide med sosialtjenesten, til å gi opplysninger til sosialtjenesten og lignende:

Gå til toppen