Se også:

Lov om sosiale tjenester i Nav rundskriv
Hovedrundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav med merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter.25.06.2012. Rundskriuvet endres jevnlig.

Innholdet har følgende rekkefølge:

  • loven og rundskrivene knyttet direkte til bestemmelser i loven
  • forskriftene, de nyeste først, med dertil hørende rundskriv. Disse rundskrivene ligger i samme kronologi og er ikke sortert etter utgiver. Utgiver og serienummer fremgår likevel av innførselen
  • andre veiledninger og rundskriv f.eks relevante rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet
  • bestemmelser i andre lover og forskrifter som omhandler sosialtjenesten.

Søk etter ord i menyen gjøres best ved Ctrl+F.

Loven

Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov av 2011-06-24 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Delvis ikraftsetting av loven
Helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft 1. januar 2012 med disse unntakene:

  • § 3-5 tredje ledd om kommunens plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp – tidspunkt for ikrafttredelse ikke bestemt
  • endringene i pasientskadeloven § 1 første ledd bokstav a om lovens virkeområde i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – tidspunkt for ikrafttredelse ikke bestemt

Se også Lovforarbeider helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter til sosialtjenesteloven med rundskriv og veiledninger

Sentrale forskrifter til Helse- og omsorgstjenesteloven fra Lovdata - hjemmelsregister
Sortert etter hvilken paragraf i loven forskriften er hjemlet i.

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift av 2011-12-16 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Erstatter forskrift om Individuell plan. Se også Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 (Under revisjon)  fra Helsedirektoratet

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om helse- og omsorgsinstitusjon
Forskrift av 2011-12-16 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan
I-3/2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Veileder for individuell plan (Under revisjon)
Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Veileder IS-1253 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Endringer i lov om sosiale tjenester: lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen
U-13/2003 fra Sosialdepartementet. 19.12.2003. Omhandler § 4-3a i sosialtjenesteloven

Sprøyteromsforskriften
Forskrift av 2004-12-17 nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift av 2003-06-27 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 

Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
U-7/2003 fra Sosialdepartementet

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 
Veileder IS-1201 fra Sosial- og helsedirektoratet

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
I-13/2007 Se kommentar til dette rundskrivet i U-7/2003.

Internkontrollforskrift for sosial- og helsetjenesten
Forskrift av 2002-12-20 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf)

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten  Hvordan holde orden i eget hus
Veileder IS-1183 fra Helsedirektoratet

Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester 
I-4/2001 fra Sosial- og helsedepartementet

Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon og utgiftstak for vederlag for sosiale tjenester 
I-4/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 
Rundskriv I-47/1998 med merknader til forskriften fra Sosial- og helsedepartementet

Forskrift til sosialtjenesteloven
Forskrift av 1992-12-04 nr 915 til lov om sosiale tjenester m.v.

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endring av forskrift om beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere
I-7/2000 fra Sosial- og helsedepartementet 

Forskrift om klage på utskrivingsvedtak
Forskrift av 1992-09-25 nr 778 om klage og omgjøring av vedtak om utskriving fra institusjoner og privatpleie for psykisk utviklingshemmede m.m.

Forskrift om nedlagte institusjoner i drift
Midlertidig forskrift av 1990-12-03 nr 1122 for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991

Rundskriv og veiledere til sosialtjenesteloven

2010

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet 
Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet. IS-1701. Retningslinjen erstatter de rundskriv og veiledere som til nå har regulert tilbudet

IS-5/2010
Barn som pårørende. 

2007

Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud
I-5/2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet

2006

Presisering av regelverk for egenbetaling av sosiale tjenester
I-6/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
I-5/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: – mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn – misbruk av rusmidler under graviditet
IS-17/2006  fra Helsedirektoratet. Erstatter Rundskriv IS-8/2004 

Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor insatte og domfelte rusmiddelavhengige
G-8/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten 
IS-1040 fra Helsedirektoratet. Revidert utgave februar 2006.

2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen
I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet
Se også I-20/2000.

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn
Helse- og omsorgsdepartementet delegerer myndighet til Statens helsetilsyn i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005

2004

Brev fra Kommunal og Regionaldepartementet til alle landets kommuner
Bortfall av botilbud i asylmottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden

Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan
I-3/2004 fra Helsedepartementet. Omhandler bl.a. § 3-2 og § 4-3a i sosialtjenesteloven

Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen
U-1/2004 fra Sosialdepartementet. 27.01.2004. Omhandler bl.a. §§ 6-1, 6-2 og 7-6a i sosialtjenesteloven. Se også vedlegg til U-1/2004  endringer i sosialtjenesteloven, helseforetaksloven og spesialisthelsetjenesteloven som følge av Rusreformen. Se også rundskriv I-35/2000, I-33/2001 og I-5/2003

2003

Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
U-14/2003. Se IS-10/2015  Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Endringer i lov om sosiale tjenester: lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen
U-13/2003 fra Sosialdepartementet. Omhandler § 4-3a i sosialtjenesteloven

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester
U-11/2003 fra Sosialdepartementet

2002

Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv. Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten
U-14/2002 fra Sosialdepartementet

2001

Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk
I-36/2001 fra Sosial- og helsedepartementet Omhandler bl.a. § 7-1 i sosialtjenesteloven

Tilsyn - rusmiddelmisbrukere innlagt i institusjon som reguleres av annen lov enn sosialtjenesteloven
I-9/2001 fra Sosial- og helsedepartementet. Erstatter Rundskriv I-1/93 del IV punkt 7.9.2.2 avsnitt 2 og del V merknader til § 3-1 Virkeområde avsnitt 3

2000

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a og 6-3
Veileder I-0965 fra Sosial og helsedepartementet

Brukerstyrt personlig assistanse
I-20/2000 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl. a. §§ 4-3 og 4-3 i sosialtjenesteloven. Se også rundskriv I-15/2005

Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v.
I-11/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

Rundskriv til endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere
I-7/2000 fra Sosial- og helsedepartementet

1999

Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner
I-43/1999 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. § 10-1 i sosialtjenesteloven

1998 og tidligere

Rundskriv til endringer i Sosialtjenesteloven – tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke
I-52/1998 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. §§ 6-2 og 6-2a i sosialtjenesteloven

Retningslinjer for omsorgslønn
I-42/1998 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler bl.a. §§ 4-2 og 4-3 i sosialtjenesteloven. Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m.v. 

Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. I-41/98. Vær obs på at sosialtjenestelovens kap 6A nå er erstattet av 4A. Se også U-14/2003 Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere
I-46/1995 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet. Rundskrivet omhandler reglene om taushetsplikt, herunder henvisning til annet forvaltningsorgan, og bestemmelser i sosialtjenesteloven og barnevernloven som har betydning for eventuelle tiltak overfor gravide misbrukere

Rundskriv angående fristberegning for vedtak om bruk av tvang overfor rusmisbrukere og klageadgang over midlertidige vedtak
I-28/1995 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler § 6-2a i sosialtjenesteloven

Høve til å halde gravide rusmiddelmisbrukarar tilbake i institusjon
I-29/1995 fra Sosial- og helsedepartementet. Omhandler § 6-2a i sosialtjenesteloven

Veileder for saksbehandlingen av sosiale tjenester. Lov om sosiale tjenester m.v.
Veileder fra Sosialdepartementet I-0719. August 1993. Denne filen er skannet av Helsetilsynet. Vær oppmerksom på at deler av den kan være uaktuell pga av seinere endringer i loven og nye veiledere

Andre veiledere og rundskriv

Vær oppmerksom på at veiledninger også finnes i menyene ovenfor i dokumentet

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
I-6/2009

Nytt kapittel 10 A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren
H-3/2007 fra Kommunal og regionaldepartemntet. Se også Endringer i lovgivningen for tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester. Brev fra Helsetilsynet til Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
Veileder IS-1332/2005 fra Sosial- og helsedirektoratet

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Brosjyre Q-1094 fra Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten
Rundskriv Q-24/2005 fra Barne- og familiedepartementet

Adgang for kommunene til å kreve fremlagt politiattest ved tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige – endring av strafferegistreringsforskriften
Rundskriv U-6/2003 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk
Rundskriv I-36/2001 fra Helse og omsorgsdepartementet

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien
Veileder Q-1088 fra Barne- og familiedepartementet. Omtaler bl.a regelverk i forbindelse med opplysningsplikten til barnevernet , taushetpliktbestemmelser, plikten til å anmelde eller på annen måte avverge vold mot barn i familien og adgangen til å anmelde eller gi opplysninger til politiet

Bestemmelser i andre lover og forskrifter 

der det gis adgang til eller plikt til å samarbeide med sosialtjenesten, til å gi opplysninger til sosialtjenesten og lignende:

Gå til toppen