Gode rutiner ved ansettelse av helsepersonell

Språkferdigheter

Helsepersonell med rusproblemer

Gode rutiner for legemiddelhåndtering

Faglig svikt hos helsepersonell

Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle (rollesammenblanding)

Råd til arbeidsgivere i helse- og omsorgssektoren

Statens helsetilsyn har laget temaartikler med informasjon og råd til arbeidsgivere som ønsker å arbeide for å forebygge, avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell de har ansatt. Vi håper artiklene kan brukes som grunnlag for diskusjoner i alle fora der internkontroll og kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren står på dagsorden.

Emnene er valgt ut fordi de hyppig går igjen i tilsynssakene vi har til behandling, og fordi vi mener det på disse områdene er lett å oppnå forbedringer gjennom systematisk arbeid med internkontrollen. Formålet er å gi arbeidsgivere mulighet til å lære av feil som andre har begått.

Gode rutiner ved ansettelse av helsepersonell

Helsetilsynet har behandlet en rekke tilsynssaker der arbeidsgiver i liten grad har kontrollert helsepersonells kompetanse og referanser ved ansettelse. Dette gjelder både i kommuner og i helseforetak.
Les mer

Språkferdigheter 

God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne utøve trygge tjenester. Dette betyr blant annet at helsepersonellet må kunne beherske språket på en måte som ivaretar sikker kommunikasjon med pasienter og annet personell.  Arbeidsgiver har, ved ansettelse av personellet, en plikt til å forvisse seg om at språkferdighetene er på et nivå som sikrer at tjenestene blir forsvarlige for pasientene.   

Helsepersonell med rusproblemer

Fylkesmannen og Statens helsetilsyn behandler årlig flere saker der helsepersonell har innrømmet eller mistenkes for å ha et rusproblem og/eller for å ha vært på jobb i ruspåvirket tilstand.
Les mer

Gode rutiner for legemiddelhåndtering

Fylkesmannen og Statens helsetilsyn behandler saker som omhandler alvorlige hendelser. I flere slike saker viser det seg at det er svikt og mangler ved virksomhetens internkontroll.
Les mer

Faglig svikt hos helsepersonell

Helsepersonell har generelt høy kompetanse innen sitt fagområde og arbeider til dels svært selvstendig med pasientbehandlingen. I mange tilfeller har ikke ledelsen den samme fagspesifikke kompetansen som helsepersonellet.
Les mer

Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle (rollesammenblanding)

Tilsynsmyndigheitene behandler hvert år en rekke tilsynssaker der helsepersonell ikke skiller mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson.
Les mer

Gå til toppen